Privacyverklaring

The Art of Wellbeing gevestigd aan Quellijnstraat 34-3, 1072XS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.deemotiecoach.com
Quellijnstraat 34-3
1072XS Amsterdam
Telefoon: +31(0)6-41608861

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Art of Wellbeing verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat jij en/of je werkgever gebruik maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Functie
– Taal
– Historie van aan jou verzonden mails
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website na het klikken op een link in de
nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
The Art of Wellbeing verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Foto en video materiaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Art of Wellbeing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het leveren van diensten
Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten aan te kunnen leveren. We
gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een offerte te doen en vervolgens
uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot
de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur
te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden;
het is dan ons gerechtvaardigde belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Marketing en verkoopactiviteiten
Wij informeren huidige en voormalige klanten en deelnemers graag over nieuws,
aanbiedingen en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze
dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat je hiertoe
expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail,
nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht aan te
geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
The Art of Wellbeing neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Art of Wellbeing) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Winner bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van
de informatie en de doeleinden van de verwerking:
• Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
• Deelnemersgegevens aan trainingen in ons administratie- of marketingsysteem:
7 jaar.
• Leeractiviteiten in het kader van de trainingen in ons systeem: 7 jaar
• Voor sollicitatieprocedures: 4 weken

Delen van persoonsgegevens met derden
The Art of Wellbeing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Art of Wellbeing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Art of Wellbeing gebruikt interne tracking cookies bij het versturen van de nieuwsbrief. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dit dient ter optimalisatie van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Winner en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@winnernetwork.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Winner
wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Art of Wellbeing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op
0418-678000 of via info@winnernetwork.com.